24 september 2020

Institutets forskare

Du får här en kort presentation av institutionens forskare och deras nuvarande projekt.

Heiko Droste, Professor

Heiko Droste

Professor

Disputerade i historia 1994 vid Hamburgs universitet.

Som föreståndare för Institutet för stads- och kommunhistoria kommer jag främst forska om städernas och kommunernas försök att definiera och gestalta sin roll i Sverige, i ett långt historiskt perspektiv. En del av detta intresse gäller lokala minneskulturer och den motsägelsefulla (de-) urbaniseringen av Sverige. År 2018 avslutades en studie om Östersjöområdets kommunikativa infrastruktur på 1600-talet.

Forskningsområden

  • Stadshistoria
  • Historiografi
  • Mediehistoria
  • Ostersjöområdets förmoderna stadskultur
  •  
Mats Berglund, Filosofie doktor

Mats Berglund

Filosofie doktor

Tjänstledig för politiskt uppdrag

Jag har min institutionella hemvist på Stads- och kommunhistoriska institutet i Stockholm, men är även knuten till Umeå Group for Premodern Studies (UGPS) vid Umeå universitet.

Efter disputationen har jag ägnat min forskning dels åt hungerupploppen i Norrköping och Göteborg under vintern 1799 - 1800 och dels åt en jämförande studie av oroligheter i Stockholm och Köpenhamn.

Forskningsområden

Min forskning rör livet i städerna under den förindustriella tiden. Fokus ligger på vanligt folks livsvillkor, men också på genusförhållanden och på den politiska kulturen som omgärdade livet i städerna. Min doktorsavhandling, (2009) handlade om upplopp och gatuoroligheter i Stockholm under 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Utifrån rättsmaterial, tidningar, dagböcker och riksdagsdebatter undersökte jag de större upploppen som skedde under tidsperioden. Jag kunde bland annat se hur upploppen blev allt mer politiska till sin karaktär, men också hur myndigheterna förändrade sin strategi för att minska oroligheternas skadeverkningar; från en passivt iakttagande.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!