Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs

Skellefteå och Strängnäs: Moderniseringen av två svenska småstäder 1880–1914.

Strängnäs

Strängnäs sett från väster, ca. 1885-1890.

Under några årtionden före första världskrigets utbrott moderniserades de svenska städerna på ett genomgripande sätt. Fotogenlampor ersattes av elektrisk belysning, utedassen av vattenklosetter, brunnarna av rinnande vatten. Även på det sociala planet skedde stora förändringar: kvinnor släpptes in i de tidigare mansdominerade offentliga rummen och barns fritidssysselsättningar började uppmärksammas. Förändringarna började i de större städerna, men de mindre följde snart efter.

I boken undersöker Åke Sandström, hur dessa båda småstäder förmådde att på kort tid genomföra omfattande och resurskrävande moderniseringar och hur stadsborna såg på dessa genomgripande omvandlingar.