Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö - Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Temat för 2021 är Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö. En workshop som genomförs digitalt.

Anmälan

Anmälan Rurban Planning Talks, Dacapo Mariestad

Program

Rurban Planning Talks, Dacapo Mariestad

Vi diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön.

Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

Det lokala självstyret har historiskt haft olika uppdrag och befogenheter i städer, köpingar, municipalsamhällen och landskommuner. Från 1800-talet formas dock mer lika förutsättningarna för handel, hantverk, tillverkning, produktion och konsumtion. I och med 1960- och 70-talets kommunreform ersattes därför de äldre administrativa enheterna för tillverkning och konsumtion i städer och landsbygder med dagens 290 kommunblock.

Kommunerna har därefter haft likartade uppdrag, varför uppdelningen mellan stad och land som olika urbana och rurala kulturella och ekonomiska logiker allt mer suddats ut. Kommunreformen kan ses som en betydelsefull milstolpe i utveckling av likvärdiga lokala självstyren. Dagens kommuner har ett tydligt samband med industrialiseringen av de svenska naturresurserna och framväxten av den svenska välfärdsstaten. Centralortsteorin präglas av industrialiseringens ekonomiska rationalitet och massproduktionens konsumtionsmönster.

Men, under de senaste decennierna har den svenska ekonomin och det svenska samhället blivit mer internationell, avreglerad och postindustriell. Koncentration av kapitalflöden, infrastruktur och marknadernas lokaliseringar har stort inflytande på statens och kommunernas möjligheter att distribuera resurser, garantera en likvärdig tillgång till service och infrastruktur och driva omställning till en hållbar utveckling. Landsbygder, tätorter, kommuner och regioner får beroende på sitt geografiska läge därmed olika förutsättningar att hantera
samhällsförändringar och konkret förändra den fysiska miljön.

Medverkande

Sex presentationer och arbetsgrupper belyser olika svar på vår fråga.

Anne Tietjen

Anne är arkitekt och universitetslektor i landskapsarkitektur och stadsbyggnad vid institutionen för landskapsarkitektur och planering på Köpenhamns Universitet. Anne har lång erfarenhet av att arbeta med arkitektur, landskapsprojekt och lokal utveckling i en nordisk kontext. Fokus för pågående forskning är att utveckla metod och teori för vad arkitektur gör med särskilt fokus på strategisk planering och städernas och landsbygdernas nya offentliga rum.

Den nya bruksorten - Vera Telemo och Ylva Frid

Vera Telemo är miljövetare som för tillfället jobbar med hållbar mobilitet i landsbygder på Fyrbodals kommunalförbund. Ylva Frid arbetar som arkitekt med särskilt fokus på hållbar ombyggnad. Tillsammans arbetar de med omvandlingen av Fengersfors bruk i Åmåls kommun och initiativet Den nya bruksorten.

Magnus Ljung och Lars Johansson

Magnus Ljung är verksamhetsledare för nationellt kompetenscentrum för rådgivning, SLU RådNu. Magnus är bland annat intresserad av landsbygdens roll i en biobaserad samhällsekonomi, med särskilt fokus på vad som krävs för en hållbar mark- och vattenanvändning. Lars Johansson är landsbygdsrådgivare på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning och fältassistent vid SLU RådNu. Lars jobbar med att utveckla metoder för att underlätta dialog och planering av hållbar mark- och vattenanvändning inom jord- och skogsbruk.

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena är expert på hållbara transportsystem och har medverkat i forskning och uppdrag kring transportsystem, miljöpåverkan och utvärderingsmetoder sedan början av 1990-talet. Lena har specialkompetens om jämställdhetsaspekter på
transportsystem och har de senaste åren även inkluderat rättviseperspektiv avseende stad och land.

Sverker Lindblad

Sverker är ämnesråd vid Näringsdepartementet och har lång erfarenhet av
regional analys och utveckling. Han har medverkat i två Långtidsutredningar och analyserat urbaniseringens och demografins effekter på kommunernas och regionernas utveckling. Under de senaste tre åren har han varit huvudsekreterare i Kommunutredningen som lagt förslag på kapacitetsförstärkande åtgärder i kommunerna.

Ulla Herlitz och Hans Arén

Ulla är kulturgeograf med inriktning på regional och lokal utveckling. Hans Arén är arkitekt och oavlönad docent med intresse för periferins samhällen och potential. Gemensamt har de skrivit idéboken Den första samhällsnivån som utifrån ekonomi och planering beskriver en modell för nya demokratiska sätt att samarbeta.

Moderator

Moderator är Lars Mogensen är frilansjournalist och arbetar bland annat som programledare för Filosofiska rummet i P1. (Lars bor på Österlen i Skåne. Det blir en del jobb på tåg. Köpenhamn finns på andra sidan bron och från Malmö det är snabbare att ta sig till Hamburg än till Sveriges huvudstad. Stad och land hänger ihop.)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!