Publicerad 18 september 2023

Workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen

Call for papers! SKHI välkomnar förslag från alla discipliner, så som exempelvis historia, ekonomisk historia, kulturgeografi, arkitektur med flera. Du kan här skicka in en kort abstract till oss, dock senast 30 november 2023.

Småstugebygge i Enskede 1932. Stockholms stadsmuseum.Förstora bilden

Småstugebygge i Enskede 1932. Stockholms stadsmuseum.

Den 25 – 26 april 2024 genomför SKHI en workshop om Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen på Stockholms Stockholms universitet i Gula villan.

Call for papers

Särskilt välkomna är bidrag som fokuserar på tiden före 1900-talet och olika typer av aktörskap med fokus på bostäder och bostadsförsörjning. Vi vill också uppmuntra analyser av områden utanför de större städerna.

En uttalad målsättning för workshopen är att inte skriva historia baklänges. Historien om bostadsförsörjningen som en politisk och administrativ fråga är mer än bara en förhistoria till välfärdsstatens lösningar.

Istället betraktar vi den som ett resultat av tids- och platsbundna men ändå återkommande problem och som ett resultat av de lösningar som dåtida aktörer tillhandahöll.

Vi välkomnar förslag från alla discipliner, så som exempelvis historia, ekonomisk historia, kulturgeografi, arkitektur med flera. Sänd in en kort abstract till senast 30 november 2023.

Skicka ditt abstract till SKHI

Om innehållet

Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och hur människor ska bo har både en social, politisk och administrativ sida. Före bostadspolitikens stora genomslag inom den nationella politiken efter andra världskriget var bostadsförsörjningen en i mångt och mycket fråga för lokala myndigheter, sociala rörelser och företag. I det sammanhanget var debatten om att fler än de allra fattigaste skulle hjälpas till bostad relativt ny. Samtidigt var planeringen av den byggda miljön tidigt en allmän fråga, där avvägningen mellan enskilda, statliga och allmänna intressen spelade en avgörande roll i den offentliga debatten. Mycket av den bostadshistoriska forskningen, inom och utanför historieämnet, har fokuserat på efterkrigstiden.

Denna workshop fokuserar däremot på fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget. Möjliga ämnen är:

  • Bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet som enskilt eller allmänt ansvar.
  • Stadsplanering utifrån olika aktörers intressen.
  • Hemlöshet och dåliga bostadsförhållanden samt olika aktörers försök att åtgärda dem.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Hannes Rolf.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Hannes Rolf
    Forskarassistent