7 november 2023 kl. 13.00-15.00

Kvantitativ urbanhistoria

Du är välkommen till ett forskarseminarium om kvantitativ urbanhistorias förutsättningar och möjligheter. Dagens föreläsare är Gustav Ingman, Klas Ericsson och Monir Bounadi vid Stockholms universitet.

Innehåll

Fastighetspris- och hyresindex i Stockholm och Göteborg i ett långt perspektiv

Gustav Ingman och Klas Ericsson, Stockholms universitet, berättar om den forskning som de har bedrivit och bedriver om långa historiska fastighetspris- och hyresindex från 1700-talet till idag. Vad säger den data som finns om fastighetsmarknadens utveckling och vilka slutsatser kan man dra från det?

Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige

Monir Bounadi, Stockholms universitet, presenterar sitt projekt som belyser kvinnornas agens i processen som ledde fram till det demokratiska genombrottet i Sverige. Fokus ligger på den kvinnliga rösträttsrörelsens aktiva period mellan 1902 och 1921 då Sverige genomgick flera politiska förändringar. I projektet byggs databaser upp utifrån en stor mängd källmaterial och kvantitativa metoder används för utvärdera konkurrerande förklaringsmodeller för att förstå vilka som engagerade sig i rösträttskampen samt vad det hade för konsekvenser för det politiska livet och kvinnornas position under 1920- och 1930-talet.

En stor mängd databaser byggs upp för detta ändamål: valdata från kommunalvalen i Sverige 1919 — med historiskt unik information om fullmaktsröstning — tillsammans med en karta över Sveriges kommuner enligt indelningen 1919; en geokodad databas över Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) från 1902 till 1920; transkribering av namninsamling för kvinnans politiska rösträtt 1913-1914 som skapats tillsammans med Riksarkivet i ett medborgarforskningsprojekt.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Gustav Ingman, ekonomhistoriker, Stockholms universitet
  • Klas Ericsson, ekonomhistoriker, Stockholms universitet
  • Monir Bounadi, doktorand vid IIES, Stockholms universitet, Stockholms universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor