Publicerad 22 september 2023
Nyhet

Trafikverket måste ta mer hänsyn till lokala behov

SKR konstaterar att det svenska transportnätet har stora behov av både underhåll och investeringar. De ekonomiska ramarna för transportinfrastrukturen behöver därför höjas.

Anna Hed

Anna Hed

I en skrivelse gör Sveriges Kommuner och Regioners styrelse ett inspel till Trafikverkets arbete med att ta fram ett underlag till regeringen för bedömning av ekonomiska ramar och inriktning för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037. SKR anför bland annat att dagens ramar behöver höjas för både underhåll och investeringar inom transportinfrastrukturen.

– Stora industriinvesteringar i hela landet visar på behovet av en väl fungerande transportinfrastruktur. SKR efterlyser att Trafikverket tar större hänsyn till lokala och regionala behov och att anslagen höjs. Sveriges välfärd behöver ett fungerande transportsystem, säger Anna Hed, ordförande för beredningen för tillväxt och regional utveckling på SKR.

Dagens ekonomiska ramar matchar inte de stora behoven av såväl underhållsåtgärder som investeringar. Konsekvenser av detta behöver belysas av Trafikverket. SKR ser med stor oro på de senaste årens utveckling där finansiering av viktiga åtgärder skjuts fram i tid. En viktig fråga är även att förbättra kostnadskontrollen inom arbetet med genomförandet av planerade åtgärder.

Några centrala medskick från SKR:

  • Det behövs ökade ramar både till nationell plan och länsplanerna samt ett arbetssätt där regioner fullt ut kan prioritera medel till det regionala vägnätet utifrån de egna förutsättningarna.
  • En nyckel för framgångsrika åtgärder är en fungerande samverkan mellan statliga aktörer, regioner och kommuner. Regionala och kommunala förutsättningar behöver beaktas under hela planeringsprocessen.
  • Det behövs en nationell tågstrategi så att staten samlat kan möta regionala ambitioner.
  • Det är värdefull att belysa infrastrukturfrågor tydligare i ett stråkperspektiv och även internationella kopplingar.
  • Med ett ökat fokus på krisberedskap och civilt försvar så finns ett behov av att öka kunskapen om kommuners och regioners roll inom beredskapssektorn för transporter.

– I samband med beslutet av nuvarande nationella plan lyfte SKR att många viktiga åtgärder inte var fullt finansierade samt att flera satsningar som kommuner och regioner lyft fram tyvärr inte ryms inom dagens planer. För ett framgångsrikt resultat behöver kommuner och regioner ha en aktiv medverkan i detta omfattande arbete, säger Anna Hed.

Fakta

Trafikverket har i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag till regeringen för bedömning av ekonomiska ramar och inriktning för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037. Uppdraget kommer att redovisas senast den 15 januari och vara ute på remiss fram till den 15 april.

Läs vidare

Sakkunnig

Christoffer von Bothmer
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.