Publicerad 18 september 2023
Debatt

Regeringen måste ansvara för sin finansiering av vården

Beskeden om höjda bidrag till kommuner och regioner är viktiga, men de extra pengarna kommer inte att räcka, skriver Rachel De Basso och Marie Morell från SKR:s sjukvårdsdelegation.

Inom kort presenteras höstbudgeten i sin helhet och förra veckan meddelade regeringen att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 10 miljarder kronor, samt att hälso- och sjukvården får ytterligare ekonomiska tillskott nästa år. Det var positiva besked och i synnerhet sektorsbidraget på 3 miljarder kronor är välkommet, eftersom det minskar den statliga detaljstyrningen.

Läget är minst sagt ansträngt i regionerna. Samtliga 21 regioner har tidigare bedömt att de skulle gå med underskott nästa år, med totalt hela 22 miljarder kronor om inga ytterligare åtgärder hade vidtagits. Regeringens nya besked är viktiga, men de extra pengarna kommer inte att räcka. Regionerna tvingas nu till tuffa prioriteringar – det handlar om att minska utgifter eller höja skatten.

Vi har en bra hälso- och sjukvård i Sverige. Vi lever allt längre och vi mår allt bättre. Färre insjuknar i svåra sjukdomar och många av de sjukdomar som tidigare var dödliga kan vården i dag behandla. Vi har bland de bästa hälsoutfallen och de bästa vårdresultaten i jämförelse med andra länder. Samtidigt saknar inte vården utmaningar. Vi blir allt fler äldre, samtidigt som tillgången till arbetskraft inte kommer att öka.

Varannan svensk lever i dag med minst en kronisk sjukdom, något som ställer nya krav på vården. Lösningen är en mer nära vård, som är bättre anpassad till invånarnas faktiska vårdbehov. Det handlar om nya sätt att arbeta på och förutsättningarna ser därför olika ut och anpassningarna skiljer sig åt i olika delar av landet. De senaste åren har dock allt fler lagar, förordningar och statliga detaljregleringar minskat flexibiliteten och möjligheterna att göra anpassningar på lokal nivå, när behovet är det motsatta.

Kommunerna, regionerna och staten har ett gemensamt ansvar för finansieringen av hälso- och sjukvården. Regionernas sjukvård finansieras till störst del av skatteintäkter från invånarna, men också genom statliga stöd. Så har det alltid varit. Däremot har statens andel av sjukvårdens finansiering successivt minskat under hela 2000-talet, oavsett regering, med undantag för pandemiåren.

Staten har de senaste åren alltså ökat sin styrning av vården, men minskat finansieringen. Stora delar av den statliga finansieringen sker också genom så kallade kortsiktiga riktade statsbidrag, där regeringen pekar ut prioriterade områden för regionerna att arbeta med. De olika satsningarna är viktiga för hälso- och sjukvården, men de skapar samtidigt en ryckighet och osäkerhet för regionerna.

En enklare och mer förutsägbar modell skulle exempelvis kunna vara att statens finansiering av hälso- och sjukvården värdesäkras och följer inflationen, på samma sätt som många andra offentliga utgifter. Så gör staten i våra grannländer. Vi vill också se att staten och regionerna i större utsträckning kommer överens om långsiktiga utvecklingsområden och hur de ska finansieras över tid.

Nu krävs det att:

• Regionerna, tillsammans med kommunerna, förbättrar sina medicinska resultat, ökar tillgången till jämlik vård och behandling, fortsätter arbetet med att införa nya arbetssätt, utvecklar sina verksamheter och stärker arbetsmiljön. En viktig del handlar om fortsatt fokus på kompetensutveckling, forskning och innovationer.

• Regeringen tar ansvar för sin del av finansieringen av hälso- och sjukvården, för att parera de negativa effekterna av inflationen. Det handlar om 2024, men också om hur regeringen ser på finansieringen kommande år.

Vi måste kunna fortsätta ge patienter en god och jämlik vård i Sverige, oavsett konjunkturläge. Nu är det viktigare än någonsin att vi som styr i regionerna, tillsammans med regeringen, tar ett gemensamt ansvar för det.

Rachel De Basso
Ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKR

Marie Morell
Vice ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKR

Artikeln publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 18 september 2023

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.