Publicerad 4 juni 2024

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg

Information om personalomkostnadspålägget (PO) där bland annat de lagstadgade arbetsgivaravgifterna och den kollektivavtalade avtalspensionen ingår. PO-pålägget kan användas som stöd för en mer lättadministrerad och schablonmässig budgethantering och internredovisning.

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Arbetsgivaravgifterna och påläggen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer. PO för kollektivavtalad pension är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2024 och prel 2025 (Excel) Excel, 18 kB.

Arbetsgivaravgifter för regioner 2024 och prel 2025 (Excel) Excel, 18 kB.

Preliminärt PO-pålägg för 2025

Preliminärt PO-pålägg för 2025 är lägre än 2024 för både kommuner och regioner.
De lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är preliminärt oförändrade, det vill säga 31,42 procent respektive 0,20 procent.

Anledningen till att PO-pålägg beräknas bli lägre än 2024 beror till stor del på den prognosticerade fortsatta nedgången i KPI-inflationen. Detta innebär en mindre ökning av prisbasbeloppet för 2025, vilket påverkar pensionskostnaderna.

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi presenterar i detta sammanhang ett beräknat genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd- respektive förmånsbestämd del för sina anställda.

Preliminärt PO-pålägg för 2025 uppgår till:

 • Totalt 41,4 procent för kommuner.
 • Totalt 46,4 procent för regioner.

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,20 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner sänks det till 9,8 procent och för regioner sänks det till 14,8 procent.

Information om PO-pålägg, bakgrund

Ytterligare information finns i cirkuläret 24:27:

Aktuell ekonomi – budgetförutsättningar för åren 2024-2027

PO-pålägg för 2024

PO-pålägget för 2024 höjs för både kommuner och regioner.
De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade för 2024, det vill säga 31,42 procent. Avtalsförsäkringarna höjs till 0,20 procent med anledning av att de kompletteras med Familjeskydd (AKAP-KR) – se mer information nedan.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras upp både för kommuner och regioner. För kommuner från 12,98 procent till 15,56, och för regionerna från 20,73 procent till 25,59. Detta är även en upprevidering i jämförelse med det preliminära PO som presenterades i april. Anledningen till upprevideringen i jämförelse med preliminärt PO är att det beslutade inkomstbasbeloppet blev betydligt lägre än prognosen. Övriga grunder till höjningen är på är prisbasbeloppet som även för 2024 är högt samt andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi presenterar i detta sammanhang ett genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd- respektive förmånsbestämd del för sina anställda.

PO-pålägg för 2024 uppgår till:

 • Totalt för kommuner 47,18 procent.
 • Totalt för regioner 57,21 procent.

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,20 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs till 15,56 procent och för regioner höjs det till 25,59 procent.

Information om PO-pålägg 2024, bakgrund till höjningen

Ytterligare information finns i cirkulär 23:56:

Aktuell ekonomi – budgetförutsättningar för åren 2023-2027

Information om höjt PO-pålägg och inkomstbasbelopp för år 2024

Familjeskydd (AKAP-KR)

Avtalsförsäkringarna har för år 2024 kompletterats med familjeskydd (AKAP-KR) utifrån det nya avtalet. Premien utgår om 0,08% på lönesumman för de som omfattas av AKAP-KR och betalas årsvis i mars.

Omställningsförsäkring (KOM-KR)

Premien i KOM-KR uppgår till 0,25 procent av årslönesumman och erläggs till Omställningsfonden. Premien består dels av 0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden och dels av 0,10 procent för att finansiera de kollektivavtalade delarna. Staten lämnar sedan en ersättning motsvarande 0,15 procent. Mer information om premien och hur ersättningen från staten kommer att administreras återfinns på Omställningsfondens webbplats:

Premiefakturering, Omställningsfonden

Eftersom staten lämnar ersättning om 0,15 procent tas endast nettoeffekten om 0,10 procent upp i PO-pålägget.

Premien och ersättningen utgör två ekonomiska händelser i redovisningen. Premien om 0,25 procent till Omställningsfonden redovisas på konto 567 Avtalsförsäkringar medan ersättningen från staten om 0,15 procent redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag, ej investeringsbidrag.

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2022 (Excel) Excel, 98 kB.

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2022 (Excel) Excel, 101 kB.

Informationsansvarig

 • Marcus Ershammar
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.