Publicerad 18 mars 2021

EU-rätt

EU:s lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på lokal nivå i Sverige. Kommunerna är bundna av EU-rätten och skyldiga att se till att den följs i all verksamhet.

Regering och riksdag å sin sida ansvarar för att den nationella lagstiftningen stämmer överens med EU-rätten. Kommunerna kan därför utgå från att de nationella lagar och regler de använder följer EU-rätten. Om det däremot skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt.

Många rättsområden har horisontell karaktär. Hit räknas regleringen av statliga stöd – de så kallade statsstödsreglerna – som innebär ett principiellt förbud mot att skjuta till offentliga medel till företag på ett sådant sätt att det riskerar att påverkar handeln mellan medlemsstater eller störa konkurrensen.

Ett annat område av horisontell karaktär rör EU:s reglering av tjänsters fria rörlighet där det så kallade tjänstedirektivet spelar en viktig roll för lokala myndigheter. Den fria rörligheten för EU-medborgare aktualiserar också fler rättsfrågor där EU-rätten och den nationella lagstiftningen interagerar.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.