Publicerad 21 mars 2024

Nationellt system för kunskapsstyrning

Sveriges regioner har ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Målet är jämlik vård

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda.

Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är överens om vikten av att utveckla den bästa möjliga hälso- och sjukvården och att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Patienter, närstående och hälso- och sjukvårdens medarbetare ska vara trygga i att bästa tillgängliga kunskap används i varje vårdmöte. Kunskapsstyrning är en nyckelfaktor för att hantera många av de utmaningar som hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, står inför.

Stat och SKR är därför överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning.

Utgångspunkter i inriktningen är:

  • En gemensam och långsiktig målbild
  • En sammanhållen kunskapsstyrningskedja med tydlig ansvarsfördelning
  • Ett större fokus på implementering av kunskapsstöd
  • Ändamålsenlig uppföljning och analys

Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, PDF Pdf, 93 kB.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare Stödfunktion Kunskapsstyrning HS

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.