Publicerad 6 september 2023

Avtalssamverkan

SKR har tagit fram två rapporter om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Kommunal avtalssamverkan: Tillsyn och prövning

Kommunal avtalssamverkan: del 1 Tillsyn och prövning (PDF) Pdf, 924 kB.

Första delen i rapportserien rör sådana uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning.

I samband med införandet av den generella rätten till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen upphävdes bestämmelser om avtalssamverkan i flera speciallagar med hänvisning till att möjligheten till avtalssamverkan i fortsättningen regleras i 9 kap. 37 § i kommunallagen. Det gäller:

 • Miljöbalken.
 • Livsmedelslagen.
 • Lagen om foder och animaliska biprodukter.
 • Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
 • Plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter och EU-regler.
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • Alkohollagen.
 • Lagen om kontroll av ekologisk produktion.
 • Lagen om sprängämnesprekursorer.

Statistik om kommunal avtalssamverkan inom tillsyn och prövning

Vart fjärde år skickar SKR ut en enkät till landets miljö- och hälsokontor för att samla in fakta inom ett antal områden som rör myndighetsutövningen. Enligt den senaste enkäten (september 2023) är avtalssamverkan det vanligaste sättet att samverka på. Det har även skett en ökning med 75 procent vad gäller antalet kommuner som uppger att de hade avtalssamverkan, jämfört med förra gången, 2019, SKR skickade ut en enkät till landets kommuner.

Avtalssamverkan, statistik

Kommunal avtalssamverkan: Socialtjänsten

Kommunal avtalssamverkan, del 2: Socialtjänsten (PDF) Pdf, 1017 kB.

Även andra delen avser uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. Den behandlar kommunal avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § i kommunallagen ifråga om uppgifter som socialtjänsten och socialnämnden huvudsakligen svarar för. Det handlar primärt om uppgifter enligt följande lagar:

 • Socialtjänstlagen, med tillhörande föreskrifter.
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Föräldrabalken.
 • Ärvdabalken.

Fakta

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen.

Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland:

 • information och samråd
 • dokumenthantering och personuppgiftsbehandling
 • offentlighet och sekretess
 • arbetsrätt och arbetsmiljö
 • uppföljning och uppsikt.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Helena Linde
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.