Publicerad 18 mars 2021

Appen Tät

Utgivare: Tät.nu vid Umeå universitet

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 799 kB.

Programbeskrivning

Appen Tät® 2.0 är en applikation som enligt utgivaren syftar till att behandla ansträngningsinkontinens hos vuxna kvinnor över 18 år samt för utbildning och egenvård. Programmet administreras asynkront med standardiserad återkoppling. Programmet bygger på andra program för självträning med information, samt på feedback och möjlighet till påminnelser för att öka följsamhet.

Appen Tät används i mobil och läsplatta och finns på ett flertal språk samt för syn- och hörselskadade. Rekommenderad behandlingstid är 3-6 månader och efter det underhållsbehandling. Från startåret 2012 har programmet använts i forskning, primärvård och på sjukhusmottagningar (gynekologi/obstetrik). Sedan 2015 har cirka 100 000 patienter använt appen.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Fem studier är granskade (2016-2019). Det finns en randomiserad, kontrollerad studie som fem vetenskapliga artiklar av medelhög kvalitet baseras på gällande stressinkontinens hos kvinnor där Appen Tät jämfördes med kontrollgrupp (med senarelagd behandling) och som visade på högre effekt än kontrollgruppen (1,2,3), god hälsoekonomisk effekt (4) samt en kvalitativ studie (5) som visade att deltagare upplevde tillfredsställelse med behandling via app.

Designgranskning

Appen Tät har granskats i Iphone 6.0 och kan hämtas från App store eller Google play.

Introduktion

Utmärkt under rubriken Om knipträning. Olika språk kan väljas.

Navigering

Mycket lätt att ta sig mellan olika sidor, moduler och övningar och förstå vad de innebär. Lätt att backa tillbaka.

Layout

Texter och bilder är instruktiva och har lagom omfattning. Ett par tydliga animationer med enkelt ljudinslag underlättar träningen. Ljudet varieras beroende på typ av knipövning.

Interaktivitet

Användaren gör övningar på egen hand med stöd av tidräknare parallellt med färgad stapel och ljud som avslutning. Användaren leds successivt in i allt mer avancerade övningar med fortsatt återkoppling på genomförandet. Genomförda träningsövningar registreras under Statistik (ordet Träningsstatistisk vore bättre i rubriken), så att användaren inte tror att det handlar om antalet användare av appen, eftersom Tät® 2.0 beskrivs som ett forskningsprojekt med en inledande fråga om användaren vill vara med och besvara frågor.

Kommunikation

Användaren kan lägga in egna påminnelser om övningstider. Via appen finns ingen kontakt till behandlare. Om man som användare väljer att godkänna att träningen sänds avpersonifierad information som används till forskning. Enligt värderingsmallen ska det gå att sända e-post och SMS, denna funktion återfinns inte i appen.

Sammanfattande bedömning

Appen Tät är ett lämpligt program för att behandla stressinkontinens hos vuxna kvinnor över 18 år. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (1, 2, 3) som visade god effekt på kvinnor med stressinkontinens jämfört med en kontrollgrupp utan behandling. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget vara av god kvalitet. Det är ovanligt med en så gedigen utvärdering och från flera perspektiv. Programmet används som en egenvårdsbehandling men även inom primär- och specialistvård.

Appen Tät finns tillgängligt på App store och Google play. Designen bedöms som genomtänkt, tilltalande med bra balans mellan text och bild, lättanvänd och heltäckande med många och bra aktiviteter med inbyggd återkoppling

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Asklund I, Nyström E, Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Samuelsson E. Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A randomized controlled trial. Neurourol Urodyn. 2017;36:1369-76. (ClinicalTrials.gov, ID: NCT01848938).

2. Hoffman V, Söderström L, Samuelsson E. Self-management of stress urinary incontinence via a mobile app: two-year follow-up of a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96:1180-7.

3. Nyström E, Asklund I, Sjöström M, Stenlund H, Samuelsson E. Treatment of stress urinary incontinence with a mobile app: factors associated with success. Int Urogynecol J. 2018;29:1325-33.

4. Sjöström M, Lindholm L, Samuelsson E. Mobile App for Treatment of Stress Urinary Incontinence: A Cost-Effectiveness Analysis. J Med Internet Res. 2017;19:e154.

5. Asklund I, Samuelsson E, Hamberg K, Umefjord G, Sjöström M. User experience of an app-based treatment for stress urinary incontinence: Qualitative interview study. J Med Internet Res. 2019;21(3):e11296) doi:10.2196/11296.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.