Publicerad 21 september 2021

Institutets organisation och uppdrag

Institutets finansiering och tillsyn sker av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Dess pågående verksamhet och utveckling granskas av stadshistoriska nämnden som har sju ledamöter, utsedda av SKR, Stockholms stad, universitetet och stadshistoriska samfundet.

Institutet representeras, förvaltas, och organiseras av en föreståndare som även är professor med inriktning i stadshistoria. Till institutet hör även en forskarassistenttjänst.

Organisatoriskt tillhör innehavarna av tjänsterna historiska institutionen på Stockholms universitet. Historiska institutionen tillhandahåller även lokaler. Professuren finansieras gemensamt av SKR, Stockholms stad och Stockholms universitet.

Vårt uppdrag

Institutet samarbetar med kommuner, regioner och andra som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning. Vi utgör en länk mellan akademisk forskning och bredare stadshistorisk verksamhet.

Det finns dessutom ett flertal internationella samarbeten som har blivit allt viktigare för institutet. Vi har ett nära samarbete med de andra nordiska lokalhistoriska institut

  • Vår främsta uppgift är att organisera samarbeten som rör forskning om städer och kommuner. Institutet ämnar fungera som ett nätverk som organiserar utbyte om forskning, nationellt och internationellt.
  • Vi undervisar om stadshistoria och handleder uppsatser samt doktorsavhandlingar på alla nivåer.
  • Vi ger ut (både digitalt som kan laddas ned och tryckt skrift som går att beställa) ny forskning och material som gäller Sveriges alla städer, kommuner och tätorter.
  • Institutet arbetar även med en profilering kring ämnet urbanitet.

De internationella kontakterna har blivit allt viktigare för institutet. Vi har ett nära samarbete med de andra nordiska lokalhistoriska institut.

Stadshistoriskt samfund med forskare och politiker

Till institutet hör ett stadshistoriskt samfund. Det församlar forskare och kommunpolitiker från hela Sverige med ett intresse för stadshistoria.

Samfundet är representerat i institutets nämnd och organiserar årligen ett möte i samband med institutets workshop som sker på våren.

Årlig verksamhetsberättelse

Varje år ger institutet ut en verksamhetsberättelse. Den redovisar bland annat våra olika aktiviteter och seminarier. Om du är intresserad att ta del av dem vänligen kontakta oss.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor