Publicerad 1 november 2023

Dialogseminarier, Agile EDU

Inom Agile EDU genomförs dialogseminarium i alla länder. Syftet med seminarierna är att olika representanter från skolan träffas och diskuterar frågor som rör hur data kan användas för att öka kvalitet på undervisning och lärande. Lärdomarna från alla länder kommer att sammanställas och tas vidare genom rundabordssamtal på EU-nivå.

I Sverige genomfördes det första dialogseminariet i slutet av september 2023. Seminariet behandlade frågor om vilken data som finns tillgänglig och hur den kan användas för att öka kvalitén och likvärdigheten i skolan samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kring användandet av den data som finns.

Micke Kring från RISE och Elin Johansson från Karlstad kommun i diskussion under dialogmötet.

Seminariet resulterade i ett antal punkter som har sammanställts och presenterats för alla länder som deltar i projektet.

Mycket data kan göra det svårt att sålla

 • Det som framkom var att det finns mycket data på de olika nivåerna i skolan. Det kan göra det svårt att sålla ut den data som är relevant.
 • Data behöver också analyseras vilket ställer krav på analyskunskap i organisationen.
 • Data kan användas för att visa på skillnader mellan skolor gällande resultat och resurser men också som underlag för att ta beslut om vilka åtgärder som behöver göras för att utveckla kvalité.
 • Olika data är relevant för olika nivåer i styrkedjan. För läraren kan det vara viktigt att analysera varje elevs utveckling medan huvudmannen kan vara intresserad av att mäta lärarnas utbildning och kompetens.

Deltagarna under detta första seminarium uppskattade att få diskutera dessa frågor med varandra och SKR kan inte nog betona värdet av att få diskutera angelägna frågor med medlemmar och andra aktörer inom skolan. Näst dialogseminarium i Sverige genomförs under 2024.

Deltagare på seminariet

 • Representanter för huvudmannanivån från både kommunala och fristående huvudmän,
 • Sveriges elevkårer,
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
 • Research Institutes of Sweden (RISE),
 • Swedish Edtech och Svenskt näringsliv samt
 • Skolverket, i egenskap av samarbetspartner i projektet.

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.